و سازگارترین نرم افزار را برای معماری it خود فهرست کنید.